Algemene Voorwaarden Yolanda Lubach Beautystudio

 

1. Algemeen

 

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautystudio Yolanda Lubach te Stiens en de cliënt waarop Beautystudio Yolanda Lubach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

 

2. Inspanning

 

1. De wimperstyliste van Beautystudio Yolanda Lubach zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de wimperstyliste worden verteld.

 

3. De wimperstyliste van Beautystudio Yolanda Lubach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4. De wimperstyliste van Beautystudio Yolanda Lubach zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.  

 

3.  Afspraken

 

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautystudio Yolanda Lubach melden.

 

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Beautystudio Yolanda Lubach het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de wimperstyliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de wimperstyliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

5. Beautystudio Yolanda Lubach moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.  

 

4. Betaling

 

1. Beautystudio Yolanda Lubach vermeldt alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon.

 

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

 

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via PIN te voldoen.  

 

5. Persoonsgegeven & privacy

 

1. De cliënt voorziet de wimperstyliste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

 

2. De wimperstyliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

 

3. De wimperstyliste behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.

 

4. De wimpersalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

5. De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

 

6. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de wimperstyliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. De wimperstyliste gebruikt foto's die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar facebookprofiel na mondelinge toestemming van de cliënt.  

 

6. Aansprakelijkheid 

 

Beautystudio Yolanda Lubach is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de wimperstyliste van Beautystudio Yolanda Lubach is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.  

 

7. Beschadiging en/of diefstal

 

1. Beautystudio Yolanda Lubach behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

 

2. Beautystudio Yolanda Lubach meldt diefstal altijd bij de politie.  

 

8. Klachten

 

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Beautystudio Yolanda Lubach.

 

2. Beautystudio Yolanda Lubach moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

 

3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Beautystudio Yolanda Lubach de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautystudio Yolanda Lubach het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

 

5. Indien Beautystudio Yolanda Lubach en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.  

 

9. Behoorlijk gedrag

 

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de wimperstyliste van Beautystudio Yolanda Lubach het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

3. Bij Beautystudio Yolanda Lubach wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

4. Er word van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.  

 

10. Garantie

 

1. Beautystudio Yolanda Lubach geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien:

 

De cliënt op de hoogte is gebracht door de wimperstyliste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

De cliënt andere producten dan door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt;

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

De cliënt de producten niet volgens het advies van de wimperstyliste heeft gebruikt;

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.  

 

11. Recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen Beautystudio Yolanda Lubach en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

 

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.

 

3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, kunt de voorwaarden daar opvragen.

 

4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.